Tillbaka
Nyheter Pressmeddelanden
Pressmeddelanden

DACHSER eftersträvar hållbar tillväxt

DACHSER redovisade betydande tillväxt också för 2018. Logistikleverantören ökade sina konsoliderade nettointäkter med 5,5 procent till 5,57 miljarder euro. Precis som förra året ökade antalet försändelser, nu med 2,5 procent till 83,7 miljoner, och tonnaget steg med 3,0 procent till 41,3 miljoner ton. Med 30 609 anställda totalt, en ökning med 1 511 jämfört med föregående år, var DACHSERs personalstyrka rekordstor.

DACHSER eftersträvar hållbar tillväxt
DACHSER eftersträvar hållbar tillväxt

Den globala logistikleverantörens tillväxt förstärktes ännu en gång av det ekonomiska klimatet. Vissa utmaningar blev dock alltmer uppenbara: bristen på yrkesförare och logistikagenter, potentiella flaskhalsar i kapaciteten som beror på uttalade säsongstoppar och brist på lastkapacitet och växande osäkerhet kring förbud mot dieselkörning, Brexit och framtiden för de internationella handelsrelationerna. ”2018 blev det tydligt att logistiken måste fokusera på att hantera knappa resurser”, säger Bernhard Simon, CEO för DACHSER SE. ”Mot denna bakgrund är det viktigt att arbeta målmedvetet med tillväxten och hantera den så att vi upprätthåller en sund balans mellan kvalitet, processer och kostnader. Enbart en hållbar tillväxt kommer att gynna våra medarbetare och kunder.”

2018 blev det tydligt att logistiken måste fokusera på att hantera knappa resurser.

Bernhard Simon, CEO för DACHSER SE

DACHSERs affärsområde Road Logistics – som omfattar transport och lagring av industrivaror (European Logistics) och livsmedel (Food Logistics) – redovisade än en gång dynamisk tillväxt under 2018 och ökade sina konsoliderade nettointäkter med 6,6 procent till 4,47 miljarder euro.

Affärslinjen European Logistics (EL) redovisade den starkaste tillväxten med nettointäkter som ökat med 7,0 procent, till 3,55 miljarder euro. Försändelser och tonnage ökade med vardera 3,1 procent. ”Alla fyra regionala affärsenheter bidrog avsevärt till att stärka nätverket. Nätverkseffekterna i exportverksamheten säkerställer att EL-affärsenheterna fortsätter att växa och ömsesidigt påverka varandras tillväxt”, säger Simon.

DACHSERs affärslinje Food Logistics redovisade också stabila intäktssiffror för 2018. De konsoliderade nettointäkterna ökade med 5,3 procent till 917 miljarder euro. Antalet försändelser var i stort sett oförändrat jämfört med föregående år, vilket balanserades av en tonnageökning på 2,0 procent. ”Vi fortsätter att arbeta med vår kvalitetsstrategi och det lönar sig. DACHSER Food Logistics har haft en positiv utveckling under många år nu och skapar tillväxt med nationella transporter och avtalslogistik. Vi har också sett en positiv tillväxttakt inom transporter över landsgränser”, säger Simon. ”På den negativa sidan är det här segmentet hårt drabbat av bristen på godsutrymme och förare plus säsongsvariationer i volymer.”  

Affärsområdet Air & Sea Logistics visade sig än en gång vara volatilt. Som ett resultat av valutakurseffekter, sjunkande fraktpriser och en volymminskning på rutten Kina–Europa har de konsoliderade nettointäkterna stagnerat på cirka 1,19 miljarder euro. En minskning med 2,9 procent vad gäller antalet försändelser balanserades av tonnagetillväxten – framför allt inom sjöfrakt – på 6,6 procent. ”Till 2020 har vi som mål att ersätta alla isolerade lösningar med vårt transportledningssystem Othello, som vi utvecklat internt. Under 2018 avslutade vi utrullningen av systemet i Kina, vilket var en viktig milstolpe i det här projektet”, berättar Simon. ”Nyckeln till en hållbar tillväxt inom sjö- och flygfrakt ligger i att bemästra och hantera komplexa gränssnitt och den djupa integrationen av våra logistiksystem. Som vi har sett när det gäller den europeiska vägtransporten kommer våra investeringar i integration och standardisering att löna sig här också.”

Investeringar i nätverk och personal

I tider med knappa resurser är investeringar i personal, kapacitet och innovationer avgörande för DACHSERs fortsatta tillväxt. 2018 investerade företaget 126 miljoner euro i logistikanläggningar, IT-system och teknisk utrustning. För 2019 har företaget öronmärkt 234 miljoner euro för detta ändamål. DACHSER har också stort fokus på utbildning, en strategi som har visat sig vara mycket framgångsrik, särskilt för yrkesförare. ”För närvarande har vi 207 personer som utbildar sig för att bli yrkesförare genom DACHSER Service & Ausbildungs GmbH, vilket gör oss till ett av de största utbildningscentren för förare i Tyskland. Vårt nästa steg är att bredda vårt fokus till att omfatta logistikagenter på transitterminaler och lager”, säger Simon.