Efterfrågan av långsiktiga partnerskap

Logistiken håller igång leveranskedjan

Vart är den globala ekonomin och dess leveranskedjor på väg? En intervju med professor Aseem Kinra, Head of the Professorship for Global Supply Chain Management vid universitetet i Bremen.

Professor Kinra, coronapandemin har gjort att världen varit på helspänn i mer än ett år. I vilken utsträckning har det påverkat de globala leveranskedjorna?

Professor Kinra: Coronaviruset har påverkat världsekonomin och de globala leveranskedjorna på ett betydande sätt. Samtidigt har det belyst våra systems sårbarhet för händelser så som en pandemi, ett vulkanutbrott, en jordbävning eller extremväder – samtliga händelser som blir allt vanligare. Allt hänger samman i en komplex, sammanflätad global ekonomi.

Redan innan pandemin slog till hade den växande globaliseringen lett till överansträngd logistikmarknad och en hotande kapacitetsbrist. Vad innebär det här för världsekonomin som nu återhämtar sig?

Kapacitetsbrist var definitivt ett angeläget problem redan före coronaviruset. Tillförlitligheten och punktligheten längs globala sjötransportrutter hade inte direkt fungerat som de skulle på senare år. Om man i den här typen av permanent högtryckssituation drabbas av stopp på de viktigaste transportkanalerna och efterfrågan på konsumtionsvaror och industriella halvfabrikat ökar kraftigt kommer problem att uppstå — inte bara på grund av oförutsedda kostnadsökningar.

Vad kan man göra här?

Det finns två alternativ som ligger nära till hands för intressenterna. Det första är att generellt öka kapaciteten i hela systemet. Men det fungerar bara om infrastrukturen ger utrymme för det. På längre sikt kan även nya rutter och ny transportteknik utvecklas. Det andra alternativet är att minska behovet av viktiga transporter, till exempel genom att ta fram nya byggplaner och låta produkter tillverkas lokalt. Det skulle också skapa möjligheter att uppfylla klimatmålen.

Interview with: Professor Aseem Kinra

Prof. Aseem Kinra ansvarig för Professorship för Global Supply Chain Management vid University of Bremen.

Det låter som allt det här är ganska långt bort. Finns det ett effektivt sätt att motverka kapacitetsbristerna just nu?

Att skapa långsiktiga partnerskap med logistikleverantörer är enligt min mening ett effektivt sätt att metodiskt och tillförlitligt uppnå långsiktiga strategiska mål. Sådana partnerskap skulle också göra det möjligt för de berörda parterna att tillsammans hantera svåra perioder. För mig leder en framåtblickande riskhanteringsstrategi till en blandning av strategier som är inriktade på en effektiv, men ändå motståndskraftig leveranskedja. Stora logistikleverantörer som DACHSER har redan gjort omfattande framsteg här med sina nätverk och IT-lösningar. Om kunderna börjar tänka på samma sätt kan de åstadkomma mycket. Det skulle vara till fördel för båda parter.

Att överge globaliseringen är en potentiell reaktion på pandemin och de intensifierade handelstvisterna. Vad tycker du om den idén?

Om vi ser tillbaka på tidigare kriser, som ekonomi- och finanskrisen 2007–2008, återkom hela tiden begreppen ”backshoring” och ”nearshoring” – det vill säga att hämta hem tillverkningsverksamhet till ursprungslandet. Men undersökningar visar att så aldrig skedde. I slutändan baserar stora globala företag sina beslut på mer än bara kostnader. Om en europeisk OEM-tillverkare inom bilindustrin driver produktionsanläggningar i Kina beror det delvis på att man kommer närmare sina kärnmarknader. Företaget tar också hänsyn till försäljningsmöjligheterna i tillväxtregioner som Indien, Kina och Asien-Stillahavsområdet. ”Nearshoring” är alltså inte en fråga om geografi, utan om kundfokus. Med andra ord är det inte globaliseringens slut vi ser. Snarare tvärtom. Vi kan dock förvänta oss en ny kvalitet hos de globala leveranskedjorna.

Om du blickar framåt, vilka förhoppningar har du när det gäller de globala leveranskedjorna och logistikleverantörerna?

Det står redan klart att covid-19 förändrar konsumenternas beteende. Störningar i denna omfattning medför alltid dominoeffekter som gör att man måste ta nya helhetsgrepp. Inom logistiken möjliggörs detta genom digital expertis, motståndskraftiga nätverk och tillitsfullt och långsiktigt samarbete.

Professor Aseem Kinra leder Professorship for Global Supply Chain Management vid universitetet i Bremen. Hans vetenskapliga forskning är inriktad på globala leveranskedjor, internationell transport och logistik, logistikprestanda och varudistribution. Han är grundare och ledamot av World Conference on Transport Research Societys SIG (Special Interest Group) E1 om transportsystem.

Kontakt Elin Bergström Communications Coordinator Nordic