Ett flexibelt nätverk

Följande gäller för komplexa logistiknätverk: Ju närmare de enskilda naven är anslutna till varandra, desto mer stabila är nätverken och desto större flexibilitet kan de erbjuda kunder inom alla sektorer — även i kristider. Vissa nav tar på sig större konsolideringsuppgifter – inom DACHSER kallas de Eurohubs.

DACHSERs euronav var ett starkt stöd under coronavåren.
DACHSERs euronav var ett starkt stöd under coronavåren.

DACHSERs lastbilar är ute på vägarna dygnet runt, på väg till destinationer i hela Europa. Deras puls och tempo bestäms av de tre euronaven i Überherrn, Bratislava och Clermont-Ferrand. På dessa nav samlar DACHSER ihop allmän last för schemalagda transporter när det inte finns någon direktservice. Nattetid är aktiviteten hög på både kontoret och terminalen och hela tiden kommer varor in och går ut. Verksamheten vid euronaven är inriktad på leveranser ut till det övergripande europeiska nätverket.

”Euronaven är inte resultatenheter och saknar egen kundbas. Deras enda syfte är att koppla samman alla europeiska filialer med hjälp av ett fullspäckat transportschema”, förklarar Jens Lengefeld, Head of Partner Hub & Traffic Organization inom DACHSER. Lengefeld säger att detta gör det möjligt för DACHSER att erbjuda sina europeiska logistikkunder mervärde genom att de snabbt kan nå alla destinationer i Europa. Beroende på avståndet sker leveranser inom 24, 48 eller 72 timmar.

Integrera alla europeiska destinationer

”Att uppnå hög operativ och planeringsmässig kvalitet inom nätverket är det enda sättet att leverera de nivåer av kvalitet, service och ansvar som krävs”, säger Michael Schilling, styrelseledamot och chefsarkitekt bakom DACHSERs europeiska nätverk. ”Vårt mål är att selektivt och systematiskt konsolidera laster så att vi kan öka sammanlänkningen från våra euronav, bygga ut dem och integrera alla europeiska regioner. På så sätt kan vi utnyttja kapaciteten bättre, öka lönsamheten och förbättra den miljömässiga hållbarheten för våra transporter”, fortsätter han.

Überherrn blev DACHSER-nätverkets första euronav 2002. Det ligger vid den fransk-tyska gränsen, vilket mycket snabbt gjorde det till ett centralt nav för båda länderna och deras europeiska målmarknader. 2011 tillkom ytterligare ett euronav i Bratislava, som utökade möjligheterna i Östeuropa. Samma år inleddes verksamheten på euronavet i Clermont-Ferrand, som gjorde det möjligt för logistikleverantören att framgångsrikt slutföra sin strategi med tre euronav som täcker in hela Europa med garanterade transittider. ”De centralt administrerade euronaven fungerar som ryggraden i det europeiska logistiknätverket”, säger Lengefeld.

"Under krisen förra året var euronaven ett starkt stöd. De tog över tonnage från filialerna, eftersom dessa var tvungna att avbryta direkttransporterna praktiskt taget över natten på grund av att aktiviteten minskade." Jens Lengefeld, Head of Partner Hub & Traffic Organization inom DACHSER.

Styrkan hos DACHSERs europeiska nätverk ligger främst i de cirka 2 450 nationella och 1 400 euro-nationella direktlinjerna mellan filialerna – något som förstärks ytterligare av euronaven och möjligheten att sammanlänka alla europeiska regioner. ”Vi hjälper filialer som har få direktrutter genom att erbjuda en transportplan som är noggrant schemalagd ner på minutnivå. Det gör att de kan erbjuda sina kunder alla exportdestinationer”, säger Lengefeld. Han tillägger att när man utökade Clermont-Ferrands portfölj till att omfatta till exempel import- och exporttransporter blev detta nav i Frankrike ett nav för hela Europa. Det gör att det i sin tur är ett särskilt viktigt nav för franska kunder med europeiska destinationer samt europeiska kunder med målmarknader i Frankrike.

De centrala euronaven fungerar som ryggraden i det europeiska logistiknätverket.
De centrala euronaven fungerar som ryggraden i det europeiska logistiknätverket.

Hålla koll på helheten

Lengefeld säger att de olika aktörerna i nätverket alltid måste ha ett större perspektiv och hålla koll på helheten: ”Vårt huvudkontor i södra Tyskland ger cheferna på euronaven tydliga regler och riktlinjer, vilket skapar en balans mellan nätverkets och navets intressen.” Då euronaven inte är resultatenheter måste de alltid betjäna hela nätverket och tillhandahålla den höga kvalitetsnivå som detta innebär. Kunderna gynnas inte bara av systemets tillförlitlighet, utan i ett euronavoptimerat nätverk kan de också spara in på kostnaden för regionala lager samtidigt som de fortfarande levererar till många länder med fasta transittider.

Coronapandemin och de många störningar eller fullständiga avbrott det innebar för leveranskedjorna gjorde det till en verklig utmaning att behålla balansen i nätverket, men det innebar också en möjlighet.

”Under krisen förra året var euronaven ett starkt stöd”, säger Lengefeld. ”De tog över tonnage från filialerna, eftersom dessa var tvungna att avbryta direkttransporterna praktiskt taget över natten på grund av att aktiviteten minskade. Det säkerställde att nätverket fortsatte att betjäna sina kunder på ett bra sätt – utan försämrad kvalitet eller extremt stora prispålägg. Nätverket kan lita på att euronaven alltid ser till att transporterna förflyttas snabbt och effektivt och alltid med samma höga kvalitetsstandarder.”

DACHSER över hela världen
Kontakta oss