Uppdatering brexit: Fas 3 i Storbritanniens ”Border Operating Model”

Föregående år presenterade Storbritanniens regering hur import av varor ska fortgå när brexits övergångsfas är över. Med riktlinjen, kallad "Border Operating Model", konkretiserades en plan i tre steg för införande av tullkontroller. I och med inträdet i riktlinjens tredje fas når Storbritanniens tullförfarande ytterligare en viktig milstolpe i utträdet av EU. DACHSER följer och anpassar sig kontinuerligt till dessa förändringar i tull- och transportförfaranden för att gods fortsatt ska transporteras smidigt över gränsen.

Från och med den 1 januari 2022 kommer vi se skärpta gränskontroller. I framtiden kommer en elektronisk export-deklaration krävas vid gränsen. Därtill kommer ett nytt IT-system, Goods Vehicle Movement Service (GVMS), introduceras för transport av gods till och från Storbritannien. 

EIDR (Entry Into Declarants Record), en manuell process för att låta varor passera gränsen med hjälp av näringsidkarnas EORI-nummer, kommer inte längre att användas från och med den 1 januari 2022. I stället måste en elektroniskt deklaration, SCDP (Simplified Customs Declaration Process ), lämnas in.

GVMS används redan för transittransporter, men kommer att utökas från och med den 1 januari 2022 för att automatisera gränskontrollprocessen genom att koppla tulldeklarationen till GMR (Goods Movement Reference) som skapas i GVMS. ANPR (Automatic Number Plate Recognition) kopplar samman tulldeklarationen och GMR, vilket gör att fordon kan köra över gränsen utan några fysiska stopp.

Såvida inte du anger något annat kommer DACHSER ta hand om att koppla samman din deklaration med GMR.  

Om du tänker ordna med tulldeklarationen själv, antingen inom din organisation eller via ett externt tullombud, tänka på att DACHSER behöver information om tulldeklarationsnumret för importklarering. DACHSER inför en så kallad called Import Release Reference (IRR) till GVMS vilket gör att gods kan transporteras över gränsen. 

Från den 1 januari 2022 tillkommer även att import av produkter med animaliskt ursprung (POAO) samt vissa animaliska biprodukter (ABP) från EU till Storbritannien måste anmälas i förväg via “Import of products, animals, food and feed system” (IPAFFS). Ovan produkter samt växter och växtbaserade produkter kommer först börja inspekteras fysiskt från och med 1 juli 2022. Inspektion av dessa produkter kommer gradvis införas i perioden mellan 1 juli till 1 november 2022. Se bifogat dokument för mer information i denna fråga. Är du i behov av dessa tilläggstjänster, vänligen informera din lokala DACHSER-filial. 

Om du själv väljer att ordna med tulldeklarationen för POAO, ABP, växter och växtbaserade produkter ansvarar du också för IPAFFS-anmälan.  Se bilaga. 

Under 2022 kommer ytterligare stegvisa förändringar träda i kraft. Från och med den 1 juli 2022 kommer importsäkerhets- och skyddsdeklarationer, även kallade ENS, att krävas. Närmre införandet av ENS och inspektioner av POAO, vissa ABP samt växter och växtbaserade produkter kommer mer information krävas.

Den information som tillhandahålls gäller för leveranser inom vårt nätverk som transporteras av vår samlastningstjänst och transport av delvis fulla eller fulla släplaster.

DACHSER-nätverket har arbetat tillsammans för att gå igenom processer och införliva de ändringar som krävs för att stödja införandet av de nya kontrollerna. 

Storbritanniens HM Revenue & Customs (HMRC) har inrättat en hjälplinje för tull och internationell handel, +44 300 322 9434, för att ge stöd i frågor om import, export och tullbefrielse. Hjälplinjen är öppen mellan kl. 8.00-22.00, måndag till fredag, och mellan kl. 8.00-16.00 på helger, brittisk tid. 

Användbara länkar

Phased Import Controls Trader Communication V1.0181121 PDF (0,14 MB)
Kontakt Elin Bergström Communications Coordinator Nordic