Karriär Mediaroom

Redo för brexit

Vårt brexitteam har lagt grunden för ett väl fungerande, säkert logistiknätverk från och till Storbritannien. Men många företag som är beroende av att kunna transportera sina produkter på ett smidigt sätt har ännu inte gjort sin hemläxa om brexit. De här företagen måste förbereda sig nu om de vill hålla igång sina varuflöden.

Redo för brexit
Redo för brexit

Den 24.12.2020 nådde EU och Storbritannien en överenskommelse om framtida samarbete och villkoren för framtida handel.
En viktig punkt i avtalet är att inga tullar tas ut på varuleveranser mellan EU och Storbritannien. Detta innebär dock inte att den administrativa "tullklareringen" kommer att avlägsnas. Det innebär att om du har varor som transporteras till eller från Storbritannien, måste du se till att lämna in alla dokument och tullrelevant information i förväg. Först när försändelsen har släppts av vårt tullteam kan den skickas.

Observera att från och med den 1 januari 2021 gäller detta alla varutransporter mellan EU och Storbritannien – endast transporter från EU till Nordirland är undantagna.

Tullklareringen måste vara klar innan transport

För två år sedan bildade vi ett brexitteam som har all den kompetens och expertis som krävs för att säkerställa att våra kunders varor kan fortsätta att transporteras på ett säkert sätt från och till Storbritannien under 2021 och framöver. På grund av att det är osäkert hur det går i förhandlingarna var vårt expertteam tvungna att utveckla lämpliga koncept och lösningar som kan bidra till att säkerställa smidig transport av varor oberoende av det politiska resultatet och som täcker in alla tänkbara varianter av en hård och en mjuk brexit. Vi utökade också personalen i våra tullteam, framför allt i Storbritannien och i Irland, för att få ett grepp om allt extraarbete som tullklareringen kommer att medföra. Dessutom skapade vi nya IT-lösningar som gör att våra kunder på ett säkert och effektivt sätt kan hantera tullförfaranden. Men våra kunders aktiva deltagande är oerhört viktigt för att säkerställa att tullprocesserna hanteras säkert och med största möjliga effektivitet. Det är bara genom att agera i samförstånd som vi kan optimera våra insatser och uppfylla alla tullkrav, så att försändelser i nätverket kan transporteras utan problem. En viktig del i detta är att i förväg kontrollera om transporterna uppfyller alla tullkrav för transport från och till Storbritannien för att förhindra oplanerade förseningar vid tullstationerna. Det är särskilt viktigt att du säkerställer varornas ursprung i en ursprungsförsäkran. Att nätverket fungerar på ett säkert sätt är av största vikt för oss och våra kunder.

Rätt förberedelse är avgörande

För att hitta den perfekta lösningen för dina transporter är det oerhört viktigt att du förbereder dig noga. Här är en lista över de viktigaste åtgärderna du behöver vidta för att stödja oss så att vi effektivt kan hantera din order:

 • Ansök om ett EORI-nummer (Economic Operator Registration Identification) i det land där du vill utföra tullrelaterade aktiviteter. Du kan ansöka om ett brittiskt EORI-nummer via följande länk: Klicka här för att direkt ansöka om ett EORI-nummer. Du kan ansöka om ett EORI-nummer för EU via respektive webbplatser för de lokala tullmyndigheterna. 
 • Skapa en kommersiell faktura med all tullrelevant information. Du får gärna skicka den i förväg till din lokala DACHSER-filial, som kommer att kontrollera den åt dig.
 • Avtala om Incoterms med handelspartnern. Du hittar all relevant information om Incoterms här.
 • Du hittar TARIC-koden här.
 • Du hittar det brittiska tullnumret för råvaror här.
 • Skicka kontaktuppgifter till din kund (importör) i destinationslandet, inklusive namn, e-postadress och telefonnummer så att vi kan stämma av tullklareringen med dem.
 • Hör med din kund (importör) i Storbritannien om ett förenklat deklarationsförfarande (Entry in the Declarant’s Records, EIDR) ska användas och om kunden har ett eget konto för uppskjuten skatt.
 • Använd endast förpackningsmaterial som följer ISPM 15-standarden. Du hittar relevant information här.
 • Följ de specifika märkningskraven för vissa produkter. Du hittar relevant information här.
 • Prata med din skatterådgivare om beskattningskraven i avgångs-/destinationslandet. Det är framför allt nödvändigt när du använder fraktvillkoren DDP och EXW.
Observera! Utan vederbörligt godkännande kan vi inte hantera din tullklarering

För att vi ska kunna utföra tullförfaranden vid import och export för din räkning behöver vi tillstånd för att vara tullombud (CRA) eller fullmakt (POA). Detta tillstånd utgör den rättsliga grund som gör att vi kan agera för din räkning i kontakter med lokala tullmyndigheter (du betalar kostnaden för att vi agerar som ombud).

Observera! För att förhindra transitförseningar måste du skicka din CRA/POA till oss innan vi kan ta emot din försändelse. Du kan få de relevanta formulären från din DACHSER-filial.

Denna förhandskontroll bidrar till att säkra ditt varuflöde

För alla försändelser kontrollerar vi om den dokumentation som krävs för tullklarering är komplett. Detta förebygger eventuella förseningar som uppstår när det saknas dokumentation. För att skydda din sändning behöver vi få följande från dig:

 • Följande dokument: handelsfaktura/proformafaktura, följesedel, packlista 
 • Kontrollera om dokumenten innehåller allt väsentligt innehåll som krävs för att genomföra tullklarering. Följande uppgifter måste finnas på handelsfakturan: allmän fakturadata, berörda parters EORI-nummer, mottagarens/avsändarens namn och kontaktuppgifter, antal och typ av paket, en detaljerad beskrivning av varorna, TARIC-kod, varornas värde, nettovikt/bruttovikt per TARIC-kod, försändelsens totala netto-/bruttovikt, antal paket och ursprungsland samt valuta. Vänligen se till att denna informationen motsvarar den fysiska leveransen.
 • När det gäller nya kunder behöver vi även importörens kontaktuppgifter (namn, e-post, telefonnummer). Informera din importör om att DACHSER kommer att kontakta dem.
DACHSER kommer att erbjuda dig följande tjänster
 • För att säkerställa att tullförfarandet fungerar smidigt för kundleveranser vill vi att du på förhand förser oss med de uppgifter och dokument som krävs.
 • För att kunna sköta förtullningen åt er har vi förstärkt vårt tullteam avsevärt, framför allt i Storbritannien och Irland.
 • För att ha beredskap för allvarliga trafikstockningar på huvudvägarna har vi planerat alternativa transportrutter på förhand, också för transporter till Irland.
 • Vi använder oss av nya IT-lösningar som utvecklats internt för att utforma säkra och effektiva strukturer för tullklarering.
 • För att kunna hantera extrauppgifterna i samband med brexit har vi inrättat ett internt projektteam.
 • Om du skulle behöva lagerlösningar i Storbritannien eller EU ska du kontakta din DACHSER-filial. En lösning med tullager kan också erbjudas vid behov.

Följande länkar ger användbar information om de viktigaste ämnena och uppgifterna kring brexit:

Aktuell information från myndigheterna

Identifieringsnummer och internationella standarder 

Riktlinjer för märkning och förpackning av varor 

Brexit checklist PDF (0,07 MB)
Checklista för kommersiella fakturor PDF (0,20 MB)