Tillbaka
Marknadsinformation Nyheter

Föränderliga tider: Sex teser om leveranskedjor i ett skifte

Världen förändras; digitalisering, klimatpåverkan och nya geopolitiska händelser skapar utmaningar för beslutsfattare och samhället i stort. Detta omdefinierar också logistikens roll. Vi presenterar här sex teser kring hur DACHSER ser att de pågående förändringarna påverkar globala leveranskedjor.

Sex teser om leveranskedjor i ett skifte.
Sex teser om leveranskedjor i ett skifte.

2022 säkrade snabbt sin plats i historieböckerna. Utöver Rysslands krigsföring mot Ukraina har vi varit med om containerbrist och nedstängningar i Kina till följd av coronapandemin. Händelser som alla på sitt sätt har stört leveranskedjorna och skapat flaskhalsar på flera håll. Under året har kostnader för bränsle och energi runt om i Europa stigit kraftigt och nya ekonomiska block har bildats utan någon indikation på hur detta kommer att påverka den globala handeln. Som om inte det vore nog märker vi nu av klimatförändringarnas effekter i form av extrema väderhändelser, en utveckling som får klimatfrågan att klättra ytterligare på den politiska agendan. Efter så många katastrofala händelser och skeenden krävs det ingen profet för att förutspå att 2022 i historieböckerna kommer kännetecknas som föränderliga tider. En tid som även kommer lämna djupa spår i logistikbranschens självbild. Väletablerade metoder och arbetssätt mellan kunder och leverantörer börjar nu utvecklas i nya riktningar.            

Kommer geopolitiken att få en avgörande betydelse för framtidens leveranskedjor? DACHSERs CEO Burkhard Eling sammanfattar sin syn på det hela: ”Våra kunder är under enorm press att se över sina inköpsstrukturer. Det handlar bland annat om att ompositionera sig regionalt och se över användningen av lagerhållning.” Samtidigt menar Eling att ”om logistikbranschen måste hantera ökad komplexitet kommer det att återspeglas i hur mycket man tar betalt och vilken typ av tjänster man erbjuder.” Han tillägger att det är dags att tänka om kring just-in-time-koncept och poängterar vikten av en garanterad försörjningstrygghet.           

Eling tror dock inte att detta innebär slutet på globaliseringen: ”Handeln kommer alltid att ske på global nivå, men villkoren har blivit mycket mer komplexa och komplicerade.” Han tror därför att DACHSER, liksom majoriteten av företagets kunder, kommer att fortsätta behöva anpassa sin verksamhet mot global handel och globala leveranskedjor.   

Omvärderingen av logistikindustrin och leveranskedjorna väcker frågan om vilka betingelser som kommer att definiera dessa föränderliga tider och hur logistikleverantörer och deras kunder kan påverka i denna omställning. Den brittiske ekonomen John Maynard Keynes (1883–1946) sa: ”Svårigheten ligger inte så mycket i att utveckla nya idéer som i att fly från de gamla.” Med andra ord handlar den potentiellt stora förändringen inom handel och ekonomi också om att etablera ett nytt paradigm och ett nytt sätt att se på värdekedjor, produktionsförhållanden och leverantörsrelationer. DACHSER har här tagit fram sex teser om vår syn på omställningen till framtidens logistik.

Sex teser om leveranskedjor i ett skifte

 • 1. Etableringen av ekonomiska block förändrar den globala handeln.

  Många tillverkare är oroade över handelskonflikten mellan Kina och USA, vilket gör att de handelsområden där de båda länderna dominerar i allt högre grad frikopplas. Detta åtföljs av import- och exportförbud för sådant som datorchip, nätverksutrustning samt sällsynta jordartsmetaller och vissa kemikalier. Det förekommer också användningsförbud för kommersiell programvara och begränsningar för dataöverföring. Mot bakgrund av den här situationen anses det i allt större utsträckning vara riskfyllt att vara beroende av enskilda länder och regioner. Samtidigt finns det ekonomier i Asien – framför allt Kina, men också Indonesien, Malaysia, Vietnam och andra länder i Indo-pacifiska regionen – som är och kommer att förbli viktiga produktion- och marknadsplatser för företag och därmed för logistiken.                

  Beslutsfattare tvingas att ta hänsyn till en av logistikens särskilda egenskaper, Eling förklarar: ”Logistik är konsten att skapa och organisera nätverk.” Han fortsätter: ”Intelligent nätverkshantering i kombination med en hög grad av transparens och flexibilitet längs hela leveranskedjan kan göra logistik till en avgörande faktor för en sund global konkurrens, vilket i sin tur främjar en tillväxt där man själv bestämmer villkoren i alla världens regioner. Detta gynnar många av DACHSERs kunder som är aktiva globalt.”
   
 • 2. Arbetsfördelning och globalisering består.

  ”Istället för att sluta förlita sig på globaliserade ekonomiska flöden är det mer effektivt för företag att diversifiera för att skydda sig mot risker”, säger Marcel Fratzscher, professor i makroekonomi vid Humboldt-Universität zu Berlin samt ordförande för det tyska institutet för ekonomisk forskning (DIW Berlin). ”Det är för farligt att lägga alla ägg i en korg – eller förlita sig på en enda plats.” förklarar Fratzscher. Om ett företag gör det har man inga reserver om något går fel.   

  Men Fratzscher säger att i USA och Europa skulle en återflytt av produktionen till det egna landet eller ett grannland (reshoring och nearshoring) bli för dyrt: ”Ett läkemedel som kan produceras för 3 euro i timmen i Vietnam skulle kosta ungefär 30 euro i Berlin. Vem kan och vill betala det? Dessutom råder det brist på arbetskraft i Berlin och resten av Tyskland. Så det finns egentligen inget alternativ till globaliserade varuflöden.” 

  Betyder det att allt kommer gå tillbaka till det vi definierar som ”vanligt”? Knappast. Det uppenbara börjar bli tydligt, de pågående kriserna skriver om regelboken för globalisering och arbetsfördelning; ett sätt att omstrukturera leveranskedjorna är exempelvis att gå mot inköp från flera håll. Det innebär att etablera en bredare leverantörsbas i flera länder och, viktigast av allt, flera regioner runt om i världen. Företag fokuserar också mer på vertikal integration – med andra ord att de genererar mer mervärde själva istället för att köpa det. Och många företag bygger i stor omfattning ut sin lageryta. ”Under de senaste tio åren har DACHSERs lagringsvolym i praktiken fördubblats”, säger Eling. Han tillägger att under första halvåret av 2022 ökade den totala kapaciteten från cirka 90 000 pallplatser till cirka 2,5 miljoner pallplatser jämfört med samma period föregående år.

  ”Under lång tid slimmades leveranskedjorna för att maximera effektiviteten och för att strukturerna skulle vara så enkla som möjligt. Nu när de blir mer komplexa igen är de svårare att hantera”, säger Eling. ”Här kommer DACHSERs kärnkompetenser in. Tillsammans med våra kunder engagerar vi oss i projekt för att noggrant analysera globala leveranskedjor i syfte att optimera dem. De här projekten utmynnar i skräddarsydda lösningar baserade på helhetshantering av logistikprocesser och avancerad digitalisering för optimal insyn i leveranskedjan.”
   
 • 3. Tydliga strategier vid geopolitiska förändringar – för motståndskraftiga logistiknätverk.

  Det övergripande målet är alltid att optimera leveranskedjans motståndskraft genom ett helhetsgrepp. Detta har avgörande betydelse eftersom logistiksystemen under en period varit ”överhettade” på grund av alltmer komplexa, globalt sammanflätade leverantörsrelationer och att transportkapaciteten har pressats till sin yttersta gräns. Under de senaste åren har risken för störningar i leveranskedjorna ökat avsevärt. Det tvingar i sin tur företagen att, vid beräkning av insatser och kostnader, ta hänsyn till geopolitiska och samhälleliga faktorer och händelser i större utsträckning än de gjort tidigare.

  Precis som politiska beslutsfattare måste agera direkt i en kris måste företag och deras logistikpartners reagera så snabbt som möjligt på störningar. Politiker diskuterar för närvarande en ”friendshoring”-strategi där industriländer i väst flyttar en större andel av sina leveranskedjor till ekonomier med liknande politiska värderingar, för att säkra tillgången av viktiga råvaror och andra produkter. Den här strategin är dock inte genomförbar på kort sikt och dessutom inte särskilt praktisk. DACHSER förespråkar istället omfattande globala logistikkoncept som har etablerats i nära samarbete med kunderna. Det bygger på att man konsekvent etablerar och bygger ut motståndskraftiga nätverk – med enhetliga processer, smarta IT-system och kompetenta medarbetare. Här är riktningen mot förändring tydlig: ”Genom att öka motståndskraften i de globala leveranskedjorna uppfyller vi våra kunders främsta krav”, säger Eling.

”Logistik är konsten att skapa och organisera nätverk.” - Burkhard Eling, CEO DACHSER

 • 4. Både strategiska och operativa dimensioner i leveranskedjornas motståndskraft.

  ”Leveranskedjorna kommer helt enkelt inte att återgå till hur de var innan”, säger professor Thomas Wimmer, ordförande vid Executive Board hos BVL och föreläsare inom tillämpad upphandling och produktion vid universitetet i Bremen. ”När vi väl har tagit oss igenom en kris uppstår en ny som ger oss nya utmaningar. Motståndskraftiga leveranskedjor kräver en radikal omprövning av flertalet processer – inte minst gäller det att flytta fokus från kostnader och titta mer på nya prioriteringar, så som tillförlitlighet och hållbarhet,” säger Wimmer.  

  Det räcker dock inte att enbart styra processerna mot den operativa verksamheten. Det som verkligen räknas när man utformar motståndskraftiga leveranskedjor är samspelet med andra strategiska faktorer som också tar hänsyn till geopolitiska omvandlingar och samhällsförändringar. ”Våra kunder inser värdet av tillförlitliga logistiklösningar – och tillförlitlighet är för närvarande deras främsta prioritet”, säger Eling. Han tillägger att i framtiden kommer valet av rätt producentländer och leverantörsplatser att spela en viktig roll för leveranskedjornas motståndskraft. ”Våra kunder kan bygga vidare på vår erfarenhet och vårt nätverk för att anpassa sina leveranskedjor till förändrade förhållanden – både operativt och strategiskt”, förklarar Eling.
   
 • 5. Energi, utrymme och personal – allt mer avgörande platsfaktorer.

  Hur företag väljer placering för sin verksamhet runt om i världen, som i sin tur också formar leveranskedjorna, påverkas allt mer av resursbrist. Det råder för närvarande brist på utrymme vilket genererar höga kostnader, framför allt för lagerhållning. Dessutom orsakar kraftiga höjningar av bränsle- och energipriserna nu problem för många företag. De höga kostnaderna för diesel, AdBlue, el och gas belastar hela logistiksektorn.

  Klimatfrågan är en annan aspekt av allt större betydelse för DACHSERs kunder. Vid sidan av alla kortsiktiga störningar kommer klimatförändringar att ha stor inverkan på den globala handeln under de kommande årtiondena. Många företag tar redan hänsyn till hållbarhet när de väljer sina underentreprenörer och leverantörer. Många kunder upplever även en ökad efterfrågan på att redovisa sitt koldioxidavtryck.

  Detta är en anledning till att DACHSER proaktivt driver på för forskning och innovationer relaterade till förnybar energi. DACHSER kommer att fyrdubbla solcellskapaciteten på sina anläggningar till 2025 och genomför kontinuerligt praktiska tester av el- och vätgasdrivna fordon. DACHSER ställde också, i början av 2022, om alla verksamhetsplatser globalt till att drivas på 100 procent grön el.

  I industriländer är att hitta arbetskraft ett problem som sträcker sig över alla sektorer. Under en period med demografiska förändringar kommer denna problematik inte klara av att åtgärdas enbart genom rekrytering. Det är därför DACHSER investerar i utbildning, i attraktiva ersättnings- och arbetsmodeller samt i att förse medarbetarna med toppmodern teknik och professionella utvecklingsmöjligheter.
   
 • 6. Värderingar – en strategisk fråga i en osäker värld.

  ”Att agera på ett hållbart, värdeorienterat sätt och uppträda ansvarsfullt mot framtida generationer är redan en väsentlig del av företagets policy – både inom DACHSER och hos många av våra kunder”, säger Eling. ”Det handlar om att ha en levande värdegrund, en kompass som vägleder företaget, särskilt i tider av kris och konfrontation.” Han tillägger att denna princip om levande värden i allt högre grad hjälper företag att välja var i världen de ska bedriva sin verksamhet och det återspeglas i slutändan i företagets ansvar för medarbetarna. ”Inom DACHSER spelar värdegrunden en nyckelroll: vi är aktiva inom alla större ekonomiska områden, men som ett familjeägt företag behöver vi inte vara överallt. När vi överväger att gå in på en ny marknad kontrollerar vi mycket noga för att se om det ligger i linje med våra kärnvärden och strikta uppförandekod.” säger Eling.

  ”Logistik är en verksamhet av människor för människor – särskilt i kristider”, fortsätter DACHSERs CEO. ”Mänskliga rättigheter, hälsosamma och rättvisa arbetsförhållanden och en tydlig uppförandekod är faktorer som inte är förhandlingsbara.” avslutar Eling. Faktorer som också blir allt viktigare för kunderna eftersom de också vill arbeta rättvist.
DACHSERs CEO, Burkhard Eling, sammanfattar sin syn på framtidens leveranskedjor.
DACHSERs CEO, Burkhard Eling, sammanfattar sin syn på framtidens leveranskedjor.

Slutsats

Vad betyder då allt det här för logistikbranschen inför 2023? ”Det krisläge som rått under de senaste två och ett halvt åren har gjort kunderna mer medvetna om logistikens betydelse och värdet av tillförlitlighet”, säger Eling. ”När och hur ekonomin kommer att återhämta sig eller om 2023 kommer att medföra ytterligare osäkerheter och omvälvande händelser i världen återstår att se.”            

Eling går rakt på sak och säger: ”Motståndskraft håller på att bli den avgörande faktorn för att utforma framtidssäkra leveranskedjor. Vägen dit handlar om att agera på ett sätt som bygger på värderingar, är långsiktigt och inbegriper den motivation och anpassningsförmåga som krävs. Det är precis det som DACHSERs nätverk tillför i alla dess dimensioner – fysiskt, digitalt och relaterat till våra medarbetare – och det som gör det så framgångsrikt.”       

DACHSER över hela världen
Kontakta oss
Kontakt Elin Bergström Communications Consultant Nordic