EU:s systemet för handel med utsläppsrätter utvidgas

EU:s system för handel med utsläppsrätter (EU ETS) utökas och detta påverkar sjöfarten. Vi ger en översikt över dess inverkan på logistiken.

Att göra Europa klimatneutralt före 2050 är ett av EU:s mål. För att uppnå detta mål har Europeiska kommissionen utarbetat en omfattande handlingsplan där europeiska transportsätt, inklusive sjöfarten, omfattas. Enligt handlingsplanen bör utsläpp relaterade till transporter minska med 90 procent före 2050. Europeisk sjöfrakt står för cirka 13 procent av de totala växthusgasutsläppen från transportsektorn.

Genom olika åtgärder vidtagna av EU och Internationella sjöfartsorganisationen har industrin redan under flera år arbetat med att minska sina utsläpp. Hittills har systemet främst påverkat flygtrafik i Europa. EU har nu beslutat att från 2024 kommer det europeiska systemet för handel med utsläppsrätter (EU ETS) också ska omfatta sjöfrakt.

Sjöfartssektorn fasas succesivt in i EU:s utsläppshandelssystem, från och med 2024 kommer rederier med stora fartyg som anländer till EU:s hamnar gradvis börja köpa utsläppskvoter för sina växthusgasutsläpp. För rutter mellan två hamnar i EU kommer hela färden att omfattas av utsläppshandelssystemet. När det seglas mellan en EU-hamn och en hamn i ett tredjeland kommer det att gälla hälften av rutten.

År 2024 måste rederier köpa föroreningskvoter som täcker 40 procent av deras utsläpp. År 2025 kommer siffran att stiga till 70 procent, och från 2026 kommer alla utsläpp att omfattas av en avgift. Rederierna förbereder sig för närvarande för de nya reglerna och har redan meddelat att de i vissa fall kommer att överföra kostnaderna till industrin.

Om du har frågor gällande ditt gods är du alltid välkommen att kontakta din lokala kontaktperson hos DACHSER.

DACHSER över hela världen
Kontakta oss
Kontakt Elin Bergström Communications Consultant Nordic