Tillbaka
klimat

Megatrender inom logistiken

Vilken framtid ska logistikleverantörer förbereda sig för? Vilka trender och utveckling kommer att forma industrin imorgon? Och hur ser DACHSER på saken?

Logistik innebär att alltid ha en plan
Logistik innebär att alltid ha en plan

Här är fyra milstolpar på vägen mot framtidens logistikmarknad.

Det enda som är konstant är förändring

”Långsamma laviner” så beskriver det tyska framtidsinstitutet – Zukunftsinstitut, vår tids megatrender. ”Även om det tar tid innan de får upp farten är de samtidigt otroligt kraftfulla. Eftersom de omfattar alla nivåer i samhället påverkar de företag, institutioner och individer.” I vår alltmer digitala och dynamiska värld måste vi hantera volatila, osäkra, komplexa och mångtydiga situationer och använda dem för att hitta sätt att tänka och agera inför framtiden. Det här är förstås inga nya insikter.

Ekonomerna Warren Bennis och Burt Nanus beskrev denna värld av volatilitet, osäkerhet, komplexitet och mångtydighet, redan i mitten av 1980-talet. Idag är deras analys mer relevant än någonsin. Megatrender, som en drivkraft för förändring, har flera nivåer som påverkar och förstärker varandra. Det handlar om allt från ”neo-ekologi”, demografiska förändringar och globalisering till uppkoppling, nya roller, urbanisering och mobilitet – som medför volatilitet, osäkerhet, komplexitet och mångtydighet. Välkommen till denna komplexa värld.                  

Inom dessa ovan nämnda ramar kan och måste logistiken utvecklas. Det handlar om nya affärsmodeller, dataanalys och artificiell intelligens. Det handlar om nya arbetssätt, samarbete mellan människa och maskin, smart mobilitet och smarta städer. Det handlar om glokalisering – när globalisering kombineras med lokal och regional hänsyn – och sist men inte minst; klimatskydd och nya former av hållbara ekonomier med slutna kretslopp.     

DACHSER är en lärande organisation som hela tiden utvecklas och förlitar sig lika mycket på stabilitet som på dynamik. Stabilitet genom ett integrerat nätverk som är baserat på standardiserade och harmoniserade processer och som säkerställer en kontinuerligt proaktiv kvalitetshantering längs hela transportkedjan. Dynamik genom en hög grad av flexibilitet när det gäller att hantera specifika kundkrav och genom stor innovativ styrka.

I helt sammankopplade ekonomier baserade på arbetsfördelning är nya affärsmodeller och försäljningskanaler de främsta drivkrafterna för förändringar i leveranskedjan. Det är också resultatet av att kundernas förväntningar utvecklas dynamiskt. Att fullt ut analysera och förstå dessa förväntningar är en förutsättning för att utveckla positiva lösningsstrategier inom logistiken. Pandemin bidrog till att betydelsen av att ha en sömlös infrastruktur i försörjningskedjan hamnade i fokus.

Inom DACHSER innefattar effektiv nätverkshantering och intelligent hantering av leveranskedjan också prognoser för efterfrågan av kapacitet som är så exakta som möjligt. Artificiell intelligens och big data-analys bidrar med de nödvändiga förutsättningarna. För att säkerställa att man har den kapacitet som krävs har DACHSER ett nära och förtroendefullt samarbete med sina transportpartner. De är och kommer alltid att vara avgörande för att se till att försändelserna kommer fram.

En ny era för intelligenta spårningsenheter
En ny era för intelligenta spårningsenheter

Digitaliseringen, en bidragande faktor till att frigöra ny potential

Vid sidan av ett stabilt, fysiskt nätverk ökar också digitaliseringens betydelse när logistiken omvandlas – något DACHSER insåg i ett tidigt skede. Redan på 1980-talet var DACHSER ett av de första företagen i branschen som började etablera nya digitala kanaler för de dataflöden som följer med varuflödena. Detta gav upphov till en mängd innovationer och en helt ny förståelse för olika nätverk och hur man hanterar dem.

Idag erbjuder DACHSER integrerade digitala koncept som är utformade för att fortsätta höja ribban för kvalitet och produktivitet – antingen genom att automatisera processer eller genom att förbättra användbarheten och transparensen för kunder och medarbetare.   

Ett företag som kan bemästra kombinationen av dataflöden och fysiska varuflöden kan skapa bättre tjänster och få en mer dynamisk utveckling. Digitaliseringstakten inom DACHSER ökar just nu markant, både inom den operativa verksamheten och administrationen. Huvudmålet är att införa ett digitalt sätt att tänka i hela organisationen för att tillgodose nya eller förändrade kundkrav, förbättra kostnadsstrukturer och höja processkvaliteten.

Människor är nyckelspelare

Många av de frågor vi står inför idag har digitala svar, men inte alla. Inom logistiken är och kommer människor alltid att vara oumbärliga. Det är därför DACHSER eftersträvar ett ”cyber-socio-fysiskt” system, där dataflöden och fysiska varuflöden förenas och omvandlas till skräddarsydda leveranser som utförs av människor. Det innebär att den allt större bristen på kvalificerad personal och förare som vår sektor står inför blir ett ännu allvarligare problem.           

”Logistik är en verksamhet som bygger på människor” – under det här mottot möter DACHSER en konkurrensutsatt arbetsmarknad och hanterar de utmaningar det innebär att se till att medarbetarna känner engagemang för sitt arbete samt att attrahera ny personal. Detta kräver nya sätt att tänka samt nya former av samarbete och ledarskap. Det har aldrig varit mer uppenbart att människor måste vara grunden för hur ett företag tänker och agerar – både idag och i framtiden.

Förberedd inför framtiden: Vi ger hållbarheten företräde
Förberedd inför framtiden: Vi ger hållbarheten företräde

Hållbarheten vinner i längden – men det kräver gemensamma insatser

Ett aktivt klimatskydd är en del av DACHSERs inkluderande ansvar. Som det familjeägda företag vi är, vill vi använda effektiv logistik och teknisk innovation för att aktivt forma övergången till teknik med låga eller inga utsläpp.        

Men en sak är säker: det går inte att skapa ett effektivt klimatskydd på egen hand. Istället krävs det en gemensam insats som bygger på en delad förståelse och ett delat engagemang för högre mål. DACHSERs klimatskyddsstrategi vilar på tre pelare: effektivitet, innovation och inkluderande ansvar. Med andra ord handlar det om effektiva logistikprocesser, energibesparingar och tekniska innovationer som bidrar till att minska utsläppen av växthusgaser i linje med målen i Parisavtalet samt EU:s och flertalet länders klimatskyddsmål.               

DACHSER har gjort sitt innovationsprojekt för klimatskydd till en ledningsfråga och vår Executive Board har utsett det till ett strategiskt initiativ. Fokus ligger på konkreta åtgärder. I slutet av 2022 kommer DACHSER att ha lanserat utsläppsfria leveranser till stadskärnorna i minst elva europeiska storstadsregioner och investera i nödvändiga fordon. Sedan januari 2022 har DACHSER endast köpt el som genereras från förnybara resurser. Dessutom handlar en del av den inledande fasen om att installera och bygga ut solcellssystem på taken på DACHSERs europeiska logistikanläggningar och kontorsbyggnader. Till 2025 kommer den nuvarande kapaciteten att mer än fyrdubblas, till över 20 000 kWp installerad kapacitet. DACHSER arbetar också med processeffektivitet och energieffektivitet, men det som ger störst effekt är fortsatt att maximera lastbilskapaciteten. Och det finns fortfarande utrymme för ytterligare optimering.

För att nå dit arbetar DACHSER tillsammans med kunder och partners som också är angelägna om att aktivt forma hur logistikbranschen agerar för att införa teknik med låga eller inga utsläpp. Även medarbetarna är delaktiga i klimatskyddsaktiviteter, med ett engagemang för samhället och sociala frågor som går utöver DACHSERs egna direkta affärsintressen – till exempel företagets samarbete med barnhjälpsorganisationen terre des hommes, som har pågått sedan 2005.

 

Detta är en förkortad version av en längre artikel. Läs hela artikeln i DACHSER magazine nummer 01/22.

DACHSER över hela världen
Kontakta oss
Kontakt Elin Bergström Communications Consultant Nordic