Compliance inom företaget – en fråga om företagskultur

Allt fler företag inser vikten av att införa standarder för compliance, det vill säga instrument och mekanismer inom ett företag som förhindrar att medarbetarna bryter mot lagen och agerar oetiskt. Men hur når man dit?

Corporate compliance
Corporate compliance

De senaste studier bekräftar att det bästa skyddet mot ekonomisk brottslighet och oegentligheter inom företag är en compliance-strategi som bygger på värden – som ansvar, integritet, förtroende och ärlighet. Därför är det viktigt för alla företag att försöka skapa en företagskultur där sådana värden är vägledande för allt man gör.

Integritet och ärlighet kan förhindra korruption

Enligt nya riktlinjer från EU måste alla företag inom EU med mer än 50 anställda eller en årlig omsättning på mer än 10 miljoner euro ha infört ett internt larmsystem senast i september 2021. Med andra ord anger de nya EU-riktlinjerna tydligt att företagen måste ta större hänsyn till compliance-frågor och satsa mer på att integrera system för hantering av compliance i sina processer i framtiden. Det är särskilt viktigt att de utvecklar en företagskultur där efterlevnaden av riktlinjerna uppfattas som något självklart i vardagen, då compliance-kulturen och företagskulturen smälter samman och bildar en gemensam identitet för alla medarbetare.

Det är särskilt viktigt att de utvecklar en företagskultur där efterlevnaden av riktlinjerna uppfattas som något självklart i vardagen.

I den företagsekonomiska forskningen är det vanligt att hänvisa till en ”värdeorienterad strategi för compliance” som fastställer tydliga regler och riktlinjer samt främjar en kultur där värden som ansvar, integritet, förtroende och ärlighet kontinuerligt förmedlas. Denna kombination av å ena sidan tydligt definierade regler för compliance som verkligen följs och å andra sidan djupt rotade värden är ett effektivt sätt att undvika de risker som fastställande av priser, korruption och olagligt arbete utgör.

Värdebaserad compliance</span>
Värdebaserad compliance</span>

Värdebaserad compliance som investering

Trots svårigheter under införandet blir allt fler företag medvetna om att det inte finns något verkligt alternativ till att på bred front införa compliance-program som bygger på solida etiska principer. Även om det kostar pengar är värdebaserad compliance ett effektivt sätt att undvika risker. Ur ett affärsperspektiv är därför detta det enda rationella valet.

”Ja, inledningsvis medför compliance kostnader”, bekräftar professor Stephan Grüninger, Scientific Director för Konstanz Institute for Corporate Governance (KICG) och professor i Managerial Economics vid HTWG Konstanz - University of Applied Sciences. ”Men jag menar att compliance framför allt är en bra investering. Chefer – eller till och med hela företag – som inte har en gedigen förståelse för compliance saknar en viktig faktor för att nå långsiktig framgång på marknaden.

Det stämmer visserligen att företagen inte blir mer lönsamma bara för att de har ett compliance-system, men det kan göra att de slipper visst kaos. Dessutom handlar compliance inte bara om att undvika skadestånd. Det kan också ha betydelse för om andra företag vill inleda förhandlingar. Många potentiella affärspartners undertecknar bara avtal när de är övertygade om att den andra parten har ett effektivt, tillförlitligt compliance-system på plats.”

DACHSER över hela världen
Kontakta oss