DACHSER är på rätt väg och expanderar sitt globala nätverk

Efter den ekonomiska uppgången på logistikområdet till följd av coronapandemin och störningarna i de globala leveranskedjorna återgick branschen till det normala under 2023. DACHSER hörde till de företag vars räkenskapsår präglades av svag efterfrågan på logistiktjänster mot bakgrund av betydande överkapacitet och kraftigt sjunkande priser inom flyg- och sjöfrakt.

DACHSER investerade kraftigt i utbyggnaden av sina nätverk under 2023. Investeringar på cirka 500 miljoner euro planeras för 2024.
DACHSER investerade kraftigt i utbyggnaden av sina nätverk under 2023. Investeringar på cirka 500 miljoner euro planeras för 2024.

Det medförde att koncernens intäkter minskade till cirka 7,1 miljarder euro, en nedgång med 12,5 procent jämfört med föregående år. Transporterade volymer föll med 4,6 procent till cirka 77,4 miljoner försändelser, medan tonnaget minskade med 6,5 procent till cirka 40,0 miljoner ton.

”Mot bakgrund av den försvagade globala ekonomin och en utmanande marknadsmiljö var leveranskedjorna betydligt mindre pressade under 2023. Det gjorde att vi kunde fokusera på att förbättra produktiviteten, kapacitetsutnyttjandet och kvaliteten. Samtidigt gjorde vi stora investeringar i utbyggnaden av våra nätverk”, säger Burkhard Eling, CEO för DACHSER.

Jämfört med 2019, det sista året före krisen, var omsättningen under 2023 drygt 25 procent högre. DACHSER rapporterade då en omsättning på cirka 5,7 miljarder euro.

Under 2023 genomförde företaget strategiska förvärv och etablerade nya joint ventures i Nederländerna (Müller Fresh Food Logistics), Australien och Nya Zeeland (ACA International), Japan (50 procent joint venture för DACHSER Japan), Italien (80 procent joint venture för DACHSER & Fercam Italia), Sydafrika (100 procent aktieförvärv för DACHSER South Africa) och Sverige (Frigoscandia). I intäktssiffrorna för 2023 ingår endast förvärven i Nederländerna och Oceanien under första halvåret.

”Under 2023 hade vi medvetet en kontracyklisk och långsiktig investeringsstrategi: vi utvidgade vårt europeiska styckegodsnätverk i Italien genom det tredje största förvärvet i vårt företags historia. Vi tog vara på potentialen på viktiga marknader för livsmedelslogistik i Benelux och Norden. Dessutom har vi nu våra egna anläggningar på de stora marknaderna i Japan och Australien”, säger Eling.

Samtidigt gjorde vi stora investeringar i utbyggnaden av våra nätverk.

Burkhard Eling, CEO för DACHSER

Med utgångspunkt från de försiktiga ekonomiska prognoserna förväntar sig DACSHER fortfarande låga volymer och endast en mindre intäktsökning under 2024. ”I vår strävan mot målet att bli världens mest integrerade logistikleverantör fortsätter vi att investera i att expandera och förbättra våra nätverk samt i digitalisering, klimatåtgärder och naturligtvis i våra anställda”, säger Eling. Under 2023 investerade DACHSER mer än 244 miljoner euro och planen är att den siffran ska öka till över 500 miljoner euro 2024.

Affärsutvecklingen i detalj

DACHSERs affärsområde Road Logistics – som omfattar transport och lagerhållning av industri- och konsumentvaror (European Logistics) samt livsmedel (Food Logistics) – ökade intäkterna med 1,8 procent till 5,8 miljarder euro 2023. Däremot minskade antalet försändelser med 4,7 procent och transporterat tonnage med 6,5 procent.

European Logistics genererade intäkter på 4,4 miljarder euro, ungefär i nivå med rekordåret 2022. Verksamheten utvecklades positivt inom alla europeiska affärsenheter. Bäst gick det för Iberia, med en intäktsökning på mer än 2 procent. Försändelsesiffrorna och tonnaget föll totalt sett mot bakgrund av den svaga tyska ekonomin, som också fick en negativ inverkan på de nära sammansvetsade länderna i Nord- och Centraleuropa.

Food Logistics hade också ett framgångsrikt räkenskapsår 2023, med en intäktsökning på 9,7 procent, till 1,4 miljarder euro. Denna intäktsökning berodde på positiv affärsutveckling på filialer i Tyskland samt på icke-organisk tillväxt genom förvärvet av Müller Fresh Food Logistics i Nederländerna och köpet av resterande aktier i DACHSER Hungary. Totalt transporterade DACHSER Food Logistics 10,9 miljoner försändelser, något mer än föregående år, medan tonnaget minskade med 3,8 procent.

I vår strävan mot målet att bli världens mest integrerade logistikleverantör fortsätter vi att investera i att expandera och förbättra våra nätverk samt i digitalisering, klimatåtgärder och naturligtvis i våra anställda.

Burkhard Eling, CEO för DACHSER

Inom affärsområdet Air & Sea Logistics fick kombinationen av svag efterfrågan och väsentligt ökad kapacitet inom flyg- och sjöfrakt omfattande effekter. Intäktsminskningen på 46,3 procent – jämfört med 2022 – till 1,3 miljarder euro, berodde på sjunkande fraktpriser. Antalet försändelser ökade med 2,4 procent, medan tonnaget minskade med 7,9 procent.

Kontraktslogistik – en kombination av transport, lagerhållning och kundspecifika mervärdestjänster – genomgick också en storskalig expansion under 2023. DACHSER investerade i ytterligare kapacitet under året och utökade antalet pallplatser till knappt 400 000. DACHSER erbjuder nu totalt mer än 3 miljoner pallplatser på 164 lageranläggningar i fem världsdelar.

Inför framtiden meddelade Eling att DACHSER kommer att fokusera ännu mer på att integrera affärsområdena Road Logistics och Air & Sea. ”Under de kommande åren kommer betydande tillväxtmöjligheter att uppstå på marknader utanför Europa. För att kunna fortsätta betjäna våra kunder runt om i världen med hög kvalitet och tillförlitlighet knyter vi processerna och systemen i våra två affärsområden ännu närmare varandra för att kunna utveckla en integrerad global, dörr-till-dörr-lösning för styckegods som vi kallar Global Groupage.”

DACHSERs personalstyrka ökade med mer än 1 100 personer under 2023, till totalt cirka 34 000 anställda. Detta är en konsekvens av expansionen av försäljnings- och IT-teamen samt förvärven av Müller Fresh Food Logistics och ACA International.

DACHSER över hela världen
Kontakta oss
Kontakt Elin Bergström Communications Consultant Nordic
return true; } return false; }